AUTORSKA PRAVA I PRIVATNOST

Ova stranica sadrži opis postupaka veb lokacije za upravljanje obradom ličnih podataka korisnika koji se konsultuju sa njima i Politiku privatnosti koju je usvojila kompanija OIKOS S.P.A. socio unico (jednočlana kompanija), podložno upravljanju i koordinaciji OIKOS HOLDING S.P.A sa sedištem u Gatteo Mare (FC), Via Cherubini 2, Poreski zakonik, PDV br. i registarski broj u registru preduzeća Forl & igrave; Cesena br. 01970010409. S obzirom da se, osim što se koristi kao sredstvo informisanja o kompaniji OIKOS SpA socio unico, ova veb lokacija koristi i kao alat za prikupljanje podataka, ovo obaveštenje se izdaje i u skladu sa članom 13. italijanske zakonodavne uredbe 196/2003. i člana 13. Uredbe EU br. 2016/679 u vezi sa zaštitom ličnih podataka, onima koji posete adresu: www.oikos-paint.rs

Politika privatnosti ove veb stranice biće predmet ažuriranja. Korisniku se savetuje da pažljivo pročita ove smernice pre dodeljivanja bilo kojih njegovih ličnih podataka.

 

1. Obim komunikacije i širenja podataka
Vaši podaci će se obrađivati u sledeće svrhe povezane sa ispunjavanjem zakonskih ili ugovornih obaveza:
- zakonski obavezna ispunjenja u vezi sa obradom ličnih podataka (privatnost);
- svrhe povezane sa bezbednošću na radnom mestu; Vaši podaci će se takođe koristiti u sledeće svrhe, neophodne za ostvarivanje legitimnog interesa upravljača podacima.
- informativne svrhe kompanije; Obrada podataka potrebnih da bi se ispunile te obaveze potrebna je da bi se osiguralo pravilno upravljanje odnosom i davanje navedenih podataka je obavezno radi postizanja gore navedenih svrha. Kontrolor podataka takođe precizira da ako bilo koja obavezna informacija ne bude saopštena ili ako bude netačno saopštena, to može onemogućiti kontroloru podataka da garantuje podudarnost relativne obrade.

2. Type of data subject to processing
Following the consultation of this website, data relative to identified or identifiable persons can be processed. Please note that the processing performed by way of the various sections of the website shall not involve sensitive or judicial data.
 

2.1 Pregled podataka

Kao što je sada uobičajena praksa na Internetu, ova veb lokacija koristi alate za statističku analizu koje isporučuju i kojima upravljaju treće strane, a koje mogu da prikupljaju i „prate“ određene podatke pregledanja.
Vredno je naglasiti da mnogi italijanski i strani veb sajtovi obično koriste ove tehnologije i rešenja u „outsourcingu“, ali da samo nekoliko njih to navodi u svojim „“ „Napomenama o privatnosti“ „“. Pokušali smo to da uradimo i nastojaćemo da vas obavestimo što je moguće prikladnije i transparentnije: u svakom slučaju uvek smo vam na raspolaganju ukoliko zatražite dodatne informacije ili pojašnjenja. Budući da se ovi podaci prikupljaju pomoću različitih alata i od kompanija koje nisu menadžer veb lokacije, Oikos ih fizički ne poseduje, koji ih može koristiti samo u svrhe konsultacija, ali ih ne može promeniti ili otkazati sam od sebe. U vezi sa ovim operacijama i da bi stekao potpuno razumevanje politike privatnosti koja se primenjuje na ove podatke, korisnik mora direktno da kontaktira upravljača podacima, odnosno kompaniju koja direktno pruža korišćenu statističku uslugu.
Alati nezavisnih proizvođača koji se koriste na ovoj veb lokaciji su sledeći:
- Google Analytics (obezbeđuje: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, USA)

 

2.2 Kolačići

Na ovoj veb lokaciji se trojanci, špijunski programi, veb greške i drugi sistemi za praćenje nikada ne koriste za praćenje korisnika. Veb lokacija koristi kolačiće samo u statističke svrhe i kako bi korisničko i veb iskustvo korisnika na veb lokaciji bilo sigurno i efikasno. U svim slučajevima korišćeni kolačići nikada ne omogućavaju prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka koji identifikuju korisnika. Druge veb lokacije na koje ova veb lokacija može biti „povezana“ mogu sadržati sisteme za praćenje o kojima upravljač podataka veb lokacije ne zna ništa i nad kojima nema kontrolu. Ne postoji garancija da su ove spoljne veb stranice opremljene odgovarajućim bezbednosnim sistemima usmerenim na zaštitu obrađenih podataka i sprečavanje oštećenja (npr. Od računarskih virusa).

 

2.3 Podaci koje korisnik daje dobrovoljno, šalju se na adrese e-pošte objavljene na različitim stranicama veb stranice

Neobavezno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese naznačene na ovoj veb lokaciji dovešće do naknadnog pribavljanja adrese pošiljaoca, neophodne da bi se odgovorilo na zahteve, pored ostalih ličnih podataka sadržanih u poruci.

 

2.4 Podaci u vezi sa određenim uslugama dostupni na zahtev

Konkretne sažete napomene će se postepeno prikazivati ili pregledavati na stranicama odeljaka veb stranice postavljenih za određene usluge dostupne na zahtev.

 

3. Priroda prenosa podataka i posledice odbijanja prenosa podataka

Bez prejudiciranja odredbi navedenih za pregledanje podataka koje sistem automatski prikuplja, korisnik može slobodno da odluči da li će pružiti tražene lične podatke u obrascima ponuđenih usluga koji se nalaze na stranicama u odeljcima veb stranice. Odbijanje da to učini neće imati posledice, osim što će, očigledno, onemogućiti korisniku pristup bilo kojim uslugama koje se mogu ponuditi ili dobiti detaljnije informacije o aktivnostima Oikos SPA a socio unico.

 

4. Metode obrade

Vaši lični podaci mogu se obrađivati na sledeće načine:

• privremena obrada, izvedena u cilju brzog objedinjavanja ili anonimizacije podataka;

• obrada izvedena elektronskim računarima;

• ručna obrada izvedena korišćenjem papirnih zapisa; Sva obrada će se izvoditi u skladu sa metodama opisanim u članovima 6 i 32 GDPR u skladu sa odgovarajućim merama bezbednosti predviđenim u njima. Vaše podatke će obrađivati samo ljudi koje je kontrolor podataka izričito ovlastio za to, a posebno sledeće kategorije operatera:

• OIKOS SPA management;

• Kancelarija OIKOS SPA; Lični podaci će se obrađivati kako ručno, u papirnom obliku, tako i koristeći IT i digitalne alate, tokom vremena potrebnog za ispunjavanje svrha zbog kojih su prikupljeni.

Podaci ličnog pregledanja i podaci dodeljivani slanjem e-poruka na adrese na veb lokaciji neće se širiti. Lični podaci koje je dostavio korisnik koji šalje zahteve za informacijama na različite adrese e-pošte na veb lokaciji, a koriste se samo za pružanje zahtevanih odgovora ili usluga, biće saopšteni trećim stranama samo ako su potrebni u tu svrhu. Postoje posebne mere bezbednosti kako bi se sprečio gubitak, nezakonita i / ili neprimerena upotreba podataka i bilo koji neovlašćen pristup istima. U svakom slučaju, korisnik je obavešten da se prenos podataka putem Interneta nikada ne može smatrati potpuno sigurnim. Odgovornost pregledača je da proveri tačnost svojih ličnih podataka i da ih po potrebi ispravi, ažurira ili, u svakom slučaju, izmeni tokom obrade.

 

5. Obim komunikacije i širenja podataka.

Date podatke obrađivaće u gore navedene svrhe ljudi koje je za to imenovala Kompanija odgovorna za obradu. Preneseni podaci neće biti distribuirani.

 

6. Prava subjekta podataka

EU Regulation 2016/679: Articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Subjekt podataka imaće pravo da dobije potvrdu da li postoje lični podaci koji se na njih odnose, bez obzira da li su već zabeleženi, i saopštavanje takvih podataka u razumljivom obliku. Subjekt podataka imaće pravo da bude obavešten o:

- izvor njihovih ličnih podataka; - svrhe i metode obrade;
- logika koja se primenjuje na obradu, ako se ona vrši uz pomoć elektronskih sredstava;
- podaci koji identifikuju upravljača podacima, nadzornike podataka i predstavnika imenovanog prema članu 5 stav 2;
- entiteti ili kategorije entiteta, kojima ili kojima se mogu prenositi lični podaci, i koji mogu da ih saznaju u svojstvu imenovanog predstavnika (predstavnika) na teritoriji države ili kao nadzornici podataka ili lica u naplata obrade. Subjekt podataka imaće pravo na:
- da se njihovi podaci ažuriraju, isprave ili, ako ih to zanima, integrišu;
- da se njihovi podaci izbrišu, postanu anonimni ili blokiraju u slučajevima koji se odnose na podatke koji su nezakonito obrađeni, uključujući podatke koji ne zahtevaju zadržavanje u svrhe za koje su prikupljeni ili naknadno obrađeni;
- pribaviti potvrdu da su operacije prema slovima a) i b) obaveštene, takođe s obzirom na njihov sadržaj, subjektima kojima su ili kojima su podaci saopšteni ili distribuirani, osim ako se ovaj zahtev pokaže nemogućim ili uključuje očigledno nesrazmeran napor u poređenju sa pravom koje treba zaštititi.
- prenosivost podataka.

Subjekt podataka imaće pravo na prigovor, u celini ili delimično:
- na legitimnim osnovama, na obradu ličnih podataka koji se na njih odnose, iako to može biti relevantno za svrhu prikupljanja;
- na obradu ličnih podataka koji se odnose na njih, kada se to vrši u svrhu slanja reklamnog materijala ili direktne prodaje, ili pak u svrhu istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije.
 

7. Zadržavanje podataka

Imajte na umu da će, u skladu sa principima zakonitosti, pravičnosti i transparentnosti, ograničenja svrhe i minimiziranja podataka utvrđenih članom 5 GDPR-a, period za koji će se vaši podaci čuvati biti:
- utvrđen kao vremenski period koji traje do 5 godina od prvog zapisa podataka koji ulaze u Kompaniju, do prijema.
 

8. Kontrolor podataka

Rukovalac podacima, u skladu sa zakonom, je OIKOS SPA podložan upravljanju i koordinaciji OIKOS HOLDING SPA na slici njegovog pravnog zastupnika, privremenog advokata, Via Cherubini 2 - 47043 Gatteo Mare (FC) | T +39 0547681412 | email: privacy@oikosgroup.it and info@oikos-group.it, VAT no. IT01970010409. U predmetu komunikacije navedite da je ovo zahtev za otkazivanje podataka u vezi sa privatnošću i za opoziv saglasnosti za poverljive podatke.

Ova napomena može biti integrisana, usmeno ili pismeno, sa dodatnim elementima i indikacijama, kako bi se što efikasnije ispunili svi zahtevi za informacijama koje imate u vezi sa „Privatnošću“ i da bi se uskladila sa novim zakonima ili izmenama postojećih zakona.